Lääkehankinta 2022-2023

PSHP:n ja Taysin erityisvastuualueen lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankintailmoitus 2021-062187 on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on tiistai 2.3.2021 klo 15.30.

Tarjouspyyntöön kuulumattomat tuoteryhmät

Hankintayksikkö on vastannut kaikkiin määräaikaan mennessä tulleisiin kysymyksiin (tarjouspyynnön sisältö 20 kpl, KILPO 7 kpl ja ESPD 2 kpl). Uusia kysymyksiä ja vastauksia ei julkaista enää tarjouspyynnön sisältöä ja ESPD:tä koskien. KILPOa koskeviin teknisiin kysymyksiin annettuja vastauksia saatetaan julkaista vielä tarjouksen jättöpäivämäärään 2.3.2021 asti.

 Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset 

A) TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ:

A1) Mielestämme KILPOssa näkyy valmisteille tarjouspyynnössä ilmoitetun kahden vuoden kulutusarvion sijaan neljän vuoden kulutusarvio. Onko kulutusarvioissa virhe?

KILPOssa on havaittu virhe valmisteiden geneerisen tason kulutusarvioissa hankintakaudelle. KILPOssa on näkynyt kahden vuoden kulutusarvioiden sijaan neljän vuoden kulutusarviot. Virhe on korjattu CGI:n toimesta maanantaina 8.2.2021 klo 16 ja nyt KILPOssa näkyy valmisteiden kulutusarviot tarjouspyynnön mukaisesti kahdelle vuodelle. 

A2) Yleisesti laboratoriossa käytetään 96 % ja 70 % denaturoimatonta etanolia. Kuuluuko nämä ryhmään V07AB Liuottimet ja laimentimet sis. huuhteluliuokset? Entä osataanko lainkaan sanoa mitä määriä näitä yhteensä kuuluu tähän hankintaan?

Denaturoimattomat alkoholit kuuluvat tarjouspyyntöön, mutta valitettavasti tuoterivit kulutuksineen (2 v.) ovat jääneet pois KILPOn ”Tuotteet”-välilehdeltä. Kyseiseen ryhmään kuuluvat tuotteet tulee tarjota geneeriselle tasolle ”Tarjoajan lisäämä tuote, ei geneeristä tasoa valmiina”. ”ATC-koodi”-kenttään lisätään koodi V07AF.

Kulutukset tuoteryhmittäin:

  Denaturoimattomat alkoholit

A3) Tarjouspyynnön sivulla 34 liitteen 4 kohdassa 7 puhutaan vanhentuneiden tuotteiden hyvittämisestä. Kohdassa 7.1 mainitaan, että ”Tarjoaja hyväksyy, että Toimittaja hyvittää rahana Asiakkaan/Tilaajan organisaatiossa vanhentuneet tuotteet, mikäli tuotetta on toimitettu Asiakkaalle/Tilaajalle alle 2 kuukauden kestoajalla.” Miten tässä kohdassa huomioidaan sellaiset valmisteet, joiden säilyvyysaika lähtökohtaisesti on valmisteen ominaisuuksista johtuen lyhyt (esim. 16 viikkoa) ja voi tämän vuoksi tulla asiakkaalle alle 2 kuukauden kestoajalla? Vastaako tarjoaja tähän kohtaan silti ”kyllä” ja asiakas ei sovella tätä kohtaa lyhyen säilyvyysaikojen omaavien tuotteiden kohdalla?

Asiakas täsmentää tarjouspyynnön liitteen 4 kohtaa 7.1 ”Alle 2 kuukauden kestoajalla toimitettujen tuotteiden hyvittäminen” siten, että vaatimus koskee ainoastaan niitä tuotteita, joiden kestoaika on > 8 kuukautta. Jos Tarjoaja tarjoaa tuotetta, jolla on alle 8 kuukauden kestoaika, Tarjoajan tulee vastata kohtaan ”Kyllä”, vaikka vaatimus ei koske kyseistä tuotetta.

 A4) Kysymys liittyen parenteraalisista kolmikammiovalmisteista perifeeriselle kriteerit: “Perifeerisesti annosteltavien kolmikammiopussien valinnassa huomioidaan pussien sisältämät neste- ja energiamäärät sekä pussien käyttömäärät. Ensisijaiseen käyttöön valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tuoteryhmä. Mikäli ensisijaiseen käyttöön valitun tuoteryhmän valmisteet eivät sisällä kahta tai useampaa rasvaa, joista yksi rasva on kala tai oliiviöljyä, valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin, kala- tai oliiviöljyä sisältävä tuoteryhmä parenteraalista ravitsemusta pitkäaikaisesti, jopa kuukausia, saaville potilaille.”
A. Otetaanko kokonaistaloudellisessa vertailussa huomioon, esim. 4 öljyä sisältävän tuotteen soveltuvuus laajalla ikäindikaatiolla eli lapsille ja aikuisille?
B. Onko tarkoituksen mukaista, että perifeeristä tuotetta käytetään kuukausia?
C. Miten arvioitte tuotteen soveltuvuuden pitkäaikaiseen käyttöön? Onko tutkimusnäytölle painoarvoa kokonaistaloudellisessa vertailussa?
D. Mitä tuoteryhmäkohtaisia asioita vertaillaan PN:ssä?
E. Vertaillaanko kalaöljyä sisältävät tuotteet eri kategoriassa kuin pelkkiä kasviöljyjä sisältävät tuotteet?
F. Kliinisistä ravintovalmisteista Millaisilla kriteereillä hävikkiä tullaan arvioimaan? “Jos vertailtavien valmisteiden pakkauskoot eroavat toisistaan huomattavasti, vertailussa otetaan tarvittaessa huomioon myös mahdollinen hävikki.”

A. Tarjouspyynnön kohdan 10.4 ”Tuotteiden ja tuoteryhmien kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiin liittyviä tarkennuksia ATC-ryhmittäin” parenteraalisen ravitsemuksen yhdistelmävalmisteita koskeva tarkennus koskee tarjouspyynnön mukaisesti aikuispotilaita. Tarjouspyynnön kohdassa 10.3 ”Tuoteryhmittäin vertailtavat valmisteet” sanotaan, että ”Tarjouskilpailun voittanutta tuoteryhmää voidaan tarvittaessa täydentää erityistilanteissa (esim. lapsi- ja tehohoitopotilaat sekä muut erityiset käyttöaiheet) tarvittavilla valmisteilla.”.
B. Asiakas ei ota kantaa tähän kysymykseen. Lääkehoidot ja niiden kestot ovat potilasta hoitavan lääkärin päätöksiä.
C. Vertailu tehdään tarjouspyynnön kohdan 10. ”Tarjousten vertailu ja valintaperusteet” mukaan. Kohdassa 10.1 ”Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu” sanotaan, että ”Vertailu perustuu valmisteiden
valmisteyhteenvetoon ja/tai Asiakkaan pyytämiin tuotetietoihin sekä hankintarenkaan asiantuntijoiden tietoon ja kokemuksiin.”.
D. Asia on kerrottu tarjouspyynnön kohdassa 10.4 ”Tuotteiden ja tuoteryhmien kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiin liittyviä tarkennuksia ATC-ryhmittäin”.
E. Asia on kerrottu tarjouspyynnön kohdassa 10.4 ”Tuotteiden ja tuoteryhmien kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiin liittyviä tarkennuksia ATC-ryhmittäin”.
F. Tarjouspyynnön kohdassa 10.1 sanotaan ”Jos vertailtavien valmisteiden pakkauskoot eroavat toisistaan, vertailussa otetaan huomioon myös tarvittava lääkemäärä/hoito, jolloin valituksi voi tulla myös jakeluyksikköhinnaltaan halvempi, mutta mittayksikköhinnaltaan kalliimpi valmiste.” Jos pienemmän
pakkauskoon sisältämä valmistemäärä on asiantuntijoiden mukaan riittävä ja sen jakeluyksikköhinta jää isompaa pakkauskokoa edullisemmaksi, tällöin valituksi voi tulla mittayksikköhinnaltaan kalliimpi valmiste, josta ei aiheudu niin paljon hävikkiä.

A5) Tarjouspyynnön liitteessä 3B pyydetään ilmoittamaan tarjoajan yhteystiedot. Ensin pyydetään tarjoajan yhteyshenkilöä ja myöhemmin toimittajan yhteyshenkilöä, eikö näissä kuitenkin ole kysymys tarjonneen yrityksen yhteyshenkilöstä, ettei toimittajalla tarkoiteta tukkua?

Tarjoajan yhteyshenkilöllä tarkoitetaan Tarjoajan tarjouskilpailun aikaista yhteyshenkilöä. Pyydämme tarjouksen yhteydessä alustavasti tietoa myös Toimittajan (= Tarjoaja, jonka kanssa tehdään puitesopimus) yhteyshenkilöstä sopimusasioissa, koska tämä voi olla eri henkilö kuin tarjousvaiheessa. Tukkuliikkeistä käytämme tarjouspyynnössä termiä "Jakelija". 

A6) A. Onko tuotevalinnassa painoarvoa tuotteisiin ja niiden käyttöönottoon liittyvällä koulutuksella?
B. Parenteraaliset ravitsemustuotteet: Mikä painoarvo on parenteraalisten ravitsemustuotteiden valinnassa annettu tuotteista saataville kattaville yhteensopivuustiedoille?
C. Miksi valikoimaan ollaan valikoimassa mahdollisesti vain kahta öljyä sisältävä tuote? Neljää öljyä sisältävää tuotetta ei voi verrata kahta öljyä sisältävään tuotteeseen. Vertailu asettaa eri arvoiseen asemaan tuotteet, joissa on neljää öljyä ja sisältää sekä kala- että oliiviöljyä vs. vain kahta kasviöljyä sisältävä tuote. Pyydämme, että kriteereissä huomioidaan erikseen neljää öljyä sisältävät tuotteet. Ei voida verrata hinnallisesti tuotteita, joissa öljykoostumus on laajempi koska on kokonaistaloudellisempaa hoitaa vajaaravitsemusta tuotteilla, joissa rasvahappokoostumus vajaaravitsemuksen hoitoon on monipuolisempi.
D. Mihin suositukseen sisältyy parenteraalisen ravitsemustuotteen proteiinimäärän kriteeri: “Ensisijaiseen käyttöön valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tuoteryhmä, jonka valmisteet sisältävät proteiinia > 14 % kokonaisenergiasta?”
E. Enteraaliset ravitsemustuotteet s. 15 kohta Kliiniset ravintovalmisteet (V06): Mihin ominaisuuksiin viitataan tarjouspyynnön kohdassa Kliiniset ravintovalmisteet (V06) s. 15, kohdassa: ”Kliinisistä täydennysravintovalmisteista (V06DB30, V06DB50 - V06DB75 ja muut vastaavat valmisteet) valitaan riittävä määrä sellaisia eri makuja, joiden tiedetään sopivan potilaiden makumieltymyksiin. Samankaltaiset maut, kuten suklaa/kaakao, cappucino/kahvi, mansikka/metsämansikka tms. vertaillaan keskenään ja niistä valitaan tarvittaessa edullisempi valmiste, jos valmisteet ovat muilta ominaisuuksiltaan saman kaltaiset..”
F. Miten kliiniset ravintovalmisteet tullaan kohdan Kliiniset ravintovalmisteet (V06) mukaan ryhmittelemään “käyttöaiheiden mukaisesti”? “Kliiniset ravintovalmisteet (V06) ….kliiniset ravintovalmisteet ryhmitellään vertailua varten millilitra-/grammahinnan, ravintosisällön, olomuodon ja käyttöaiheiden mukaisesti”.
G. Mitkä ovat oleelliset erot enteraalisen tuotteen ravintosisällössä? Tarjouspyynnössä mainitaan, että soveltuvuusarvioinnissa huomioidaan merkittävät erot pakkausominaisuuksissa (esim. pullon muoto ja pakkauksen sulkeminen) tai ravintosisällössä.

A. Puitesopimusmallin (tarjouspyynnön liite 6) kohdassa 4. ”Sopimuksen kohde” sanotaan: ”Toimittajalla on koko sopimuskauden ajan kaikille sopimusvalmisteilleen suomenkielinen tuotetuki ja tarvittaessa käytön opastus paikan päällä niissä toimintayksiköissä, joissa kyseessä olevaa valmistetta käytetään.”. Koulutusta ei huomioida erikseen vertailussa.
B. Tarjouspyynnön liitteessä 5 kohdassa 8. ”Parenteraalisen ravitsemuksen yhdistelmävalmisteet” pyydetyt yhteensopivuustiedot eivät vaikuta vertailuun.
C. Kriteerit on laadittu yhteistyössä hankintarenkaan ravitsemusasiantuntijoiden kanssa.
D. Kriteerit on laadittu yhteistyössä hankintarenkaan ravitsemusasiantuntijoiden kanssa.
E. Muilla ominaisuuksilla tarkoitetaan valmisteen samankaltaisuutta mm. valmisteen käytettävyyden (esim. pakkauksen ominaisuuksien) osalta.
F. Ryhmittelyssä/vertailussa tullaan huomioimaan myös valmisteiden käyttöaiheet.
G. Koska Asiakas ei tiedä, mitä enteraalisia ravitsemusvalmisteita tullaan tarjoamaan, Asiakas ei pysty vastaamaan kysymykseen.

A7) Koskeeko tarjouspyynnön kysymys no 17 kaikkia suun kautta annosteltavia valmisteita vai vain tiettyä ryhmää esim. ei -lääkkeellisiä valmisteita? 17. Suun kautta annosteltavat valmisteet ”Tarjoaja vakuuttaa, että suun kautta annosteltavat valmisteet eivät sisällä apuaineena gluteenia eivätkä hiivaa.”

Tarjouspyynnön liitteen 5 kohdan 17 ”Suun kautta annosteltavat valmisteet” vaatimus koskee kaikkia suun kautta annosteltavia valmisteita.

A8) Tarjouspyynnön liitteessä 5 Valmisteita koskevat vaatimukset ja tiedot kohta 17. Suun kautta annosteltavat valmisteet kohdassa pyydetään tarjoajaa vakuuttamaan, että suun kautta annosteltavat valmisteet eivät sisällä apuaineena gluteenia eivätkä hiivaa. Tähän vaatimukseen voi vastata ainoastaan Kyllä, ei, ei tarjottu. Liitteen 5 ohjeissa sanotaan, että ”kyllä/ei/ei tarjottu” –kysymyksiin tulee vastata ”kyllä” tai ”ei tarjottu” tai tarjous voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Olisimme tarjoamassa suun kautta annosteltavaa valmistetta, jonka apuaineena on vehnätärkkelys, joten emme voi vakuuttaa, etteikö tarjoamamme valmiste ole gluteeniton (on hyvin epätodennäköistä, että valmisteen käytöstä aiheutuisi haittaa, jos potilaalla on keliakia. Potilaiden, joilla on vehnäallergia (eroaa keliakiasta) ei tule käyttää tätä valmistetta). Huomautuksena, ko. valmiste on tällä hetkellä valittuna PSHP:n peruslääkevalikoimassa. Mitä tapahtuu, jos liitteen 5 kohtaan 17 vastaamme ”ei”: johtaako se suoraan tarjouksen hylkäämiseen? Ja miltä osin, vain suun kautta annosteltavien valmisteiden osalta, vai kaikkien tarjottujen valmisteiden osalta? Onko tarjoukseen mahdollista liittää liite, jossa on lueteltu valmisteet, joiden apuaineisiin lukeutuu gluteeni/hiiva?

Asiakas täsmentää, että tarjouspyynnön liitteen 5 kohdan 17 ”Suun kautta annosteltavat valmisteet” vaatimus ei koske vehnätärkkelystä eli valmisteet voivat sisältää vehnätärkkelystä. Suun kautta annosteltavia valmisteita, jotka sisältävät apuaineina hiivaa, vehnää, ohraa, ruista ja/tai ei-gluteenitonta kauraa ei tule tarjota, koska ne eivät kuulu tarjouspyynnön piiriin. Täten erillisille liitteille ei ole tarvetta.

A9) Otin eilen tuotteemme Kilpo portaalista tarjouksen valmistelua varten. Kulutus pakkauksina tänään kullekin geneeriselle tasolle on puolet pienempi. Varmistaisin:
A. Mikä luku pitää paikkansa?
B. Ja toinen kysymys, onko kulutus pakkauksina arvio kahdelle vuodelle perustuen vuoden 2020 toteumaan?

A. Katso kysymyksen A1 vastaus.
B. Kyllä, arvio perustuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Kanta-Hämeen keskussairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekkien asiakkaille toimitettuihin valmistemääriin ajanjaksolta 1.1. - 31.12.2020, ja niissä ovat mukana myyntiluvalliset lääkevalmisteet, CE-merkityt apteekkituotteet ja muut lääkkeisiin rinnastettavat valmisteet.

A10) Koskeeko tarjouspyyntö myös fluoreseiini-injektionesteitä (S01JA01)?

Kyllä koskee.

A11) Olisin tiedustellut koekäytöstä. Miten se informoidaan tarjouksen yhteydessä (ei toivottu lisäliitteitä)? Ilmoitetaanko esim. laatukriteeridokumenttien kohdalla?

Tarjouspyynnön kohdan 10.6 ”Koekäytöt” mukaan Asiakkaalla/Tilaajalla on oikeus koekäyttää/pyytää nähtäville vertailua varten tarvittava määrä tarjottua valmistetta soveltuvuuden arvioinnin tueksi Asiakkaalle/Tilaajalle soveltuvana ajankohtana maalis-syyskuun 2021 aikana. Asiakas/Tilaaja ottaa tarvittaessa yhteyttä Tarjoajaan, mikäli haluaa koekäyttää Tarjoajan tarjoamaa valmistetta. Tarjoajalta ei pyydetä tarjouksessa mitään ilmoitusta/liitettä koekäyttömahdollisuudesta.

A12) Liitteessä 5A luetellaan pakolliset vaatimukset keräilyvarastoautomaattia varten, joista yhtenä on valmisteen säilyttäminen huoneenlämmössä. Jos muut kriteerit täyttyvät ja tuotetta voidaan valmisteyhteenvedon ohjeiden mukaisesti toimittaessa säilyttää huoneenlämmössä tietty useiden kuukausien pituinen aika, joka on kuitenkin lyhyempi kuin valmisteen säilytysaika jääkaapissa, mitä vastataan Kyllä/Ei -kysymykseen?

Kysymykseen vastataan pakkauksen ”Käytettävä ennen/viimeistään” -päivämäärän mukaisesti eli mitä säilytyslämpötilaa (huoneenlämpö/jääkaappi) kyseinen kestoaika koskee. Kysyjän kysymässä tapauksessa pakkauksen ”Käytettävä ennen/viimeistään” -päivämäärä on ilmoitettu todennäköisesti jääkaappisäilyvyyden mukaan, jolloin kysymykseen vastataan ”Ei”.

A13) ”Tuotteet”-välilehti: tuleeko tietopyyntöihin ja liitteisiin automaattisesti merkintä, jos tuote edellyttää tietopyyntöä tai liitettä? Vai pitääkö tarjoajan huomata se itse tarjouspyynnön perusteella?

Osa ”Tuotteet”-välilehdellä vastattavista tietopyynnöistä ilmoitetaan tuoterivillä  -merkillä (nousevat ”Puutteet”-välilehdelle, mikäli niihin ei ole vastattu), mutta osa ”Tuotteet”-välilehdellä vastattavista tietopyynnöistä tulee huomioida tarjouspyynnön liitteestä 5 (kohdat 1.1, 1.2, 1.3 ja 16.5). Lisäksi liitteessä 5A ”Keräilyvarastoautomaattituotteet” on ohjeistettu lisäämään tarvittaessa ”Tuotteet”-välilehden ”Lisätieto”-kenttään tietoa valmisteen soveltuvuudesta keräilyvarastoautomaattiin, mikäli tarjottu valmiste on samantapainen Excel-taulukossa ”Keräilyvarastoautomaattituotteet” mainittujen valmisteiden kanssa.

A14) Kysymys puitesopimusmallin kohtaan 8.2 ”Ylimääräisen työn kustannukset”. Pitääkö tilaajakohtaiset ylimääräisen työn kustannukset maksaa aina 4 x 250 e, niissäkin tapauksissa, jos kaikki yksiköt eivät yritä tilata / tarvitse tuotetta valmisteen toimituskatkoksen aikana? Vai maksetaanko nämä sen mukaan kuka tuotetta käyttää / yrittää tilata?

Puitesopimusmallin kohdassa 8.2 sanotaan myös ”Toimittaja korvaa ylimääräisen työn kustannukset myös silloin, kun korvaava valmiste on sopimusvalmisteen kanssa samanhintainen/edullisempi tai korvaavaa valmistetta ei löydy ja sen puuttuminen aiheuttaa Tilaajalle ylimääräistä työtä.”. Tilaajat voivat laskuttaa ylimääräisen työn kustannuksia silloin, jos toimituskatko aiheuttaa Tilaajalle ylimääräistä työtä, vaikka korvaavaa valmistetta ei tilattaisi. Mikäli toimituskatko ei aiheuta Tilaajalle ylimääräistä työtä, ylimääräisen työn kustannuksia ei laskuteta.             

A15) Pyydän neuvoanne, kuinka toimimme tarjouspyynnön kanssa. Toimitan tarjouksen asiakkaani puolesta. Heille siirtyy myyntilupa toiselta myyntiluvan haltijalta toukokuussa 2021. Onko parempi, että uusi tuleva myyntiluvan haltija jättää tarjouksen? Pitääkö meidän huomioida jotain muuta tämän valmisteen tarjouksen osalta?

Kyllä on, jos siirto on varma ja nykyinen myyntiluvan haltija antaa tulevan myyntiluvan haltijan tarjota valmistetta. Tarjoaja vastaa siitä, että sillä on oikeus tarjota tarjoamiaan tuotteita. Tähän liittyen ei muuta huomioitavaa.

A16) Kysyisin keräilyvarastoautomaattiin sopivuudesta: Liitteessä 5 A yhdeksi keräilyvarastoautomaattituotteeksi on ilmoitettu Metronidatsoli inf.neste 5 mg/ml  100 ml. Valmistetta myydään esim. 10x100ml ja 20x100ml pakkauksissa. Ymmärränkö oikein, että keräilyvarastoautomaattiin pullot puretaan yksittäisiksi? Muutenhan maksipaino 800g ylittyy väistämättä.

Tuotteen myyntipakkauksia ei pureta keräilyvarastoautomaattia varten. Jos pakkaus ylittää 800 g:n maksimipainon, niin valmiste ei täytä soveltuvuusvaatimuksia keräilyvarastoautomaattia varten.
Tarjouspyynnössä kohdassa 10.5.1 ”Keräilyvarastoautomaatti” todetaan, että kaikki ”Keräilyvarastoautomaattituotteet”-liitteessä mainitut valmisteet eivät sovellu keräilyvarastoautomaattiin kuten tässä tapauksessa, jossa pakkaus on liian painava. Kyseisen valmisteen vertailuryhmään saatetaan tarjota myös keräilyvarastoautomaattiin soveltuvaa valmistetta, vaikka sellaisella ei juuri nyt olisi myyntilupaa tai sellainen ei olisi juuri nyt kaupan.

A17) Liite 5. Valmisteita koskevat vaatimukset ja tiedot
A. Kohta 4. Valmistetiedot muista kuin lääkevalmisteista. Haluatteko tähän tuotteiden tuotetietosivut? Lisäksi kohdan info tiedoista löytyy tarvittavien tietojen listaus. Mitkä näistä vaatimuksista koskevat Kliinisiä ravintovalmisteita?
B. Mihin lisätään tuotteiden muu materiaali, kuten potilasoppaat? Jos näin lisätäänkö ne jokaisesta tuotteesta erikseen tai yhtenä pdf tiedostona?
C. Kohta 17. Suun kautta annosteltavat valmisteet. Tarjoaja vakuuttaa, että suun kautta annosteltavat valmisteet ovat gluteenittomia ja hiivattomia. Koskeeko tämä myös kliinisiä ravintovalmisteita?
D. Yleisliitteet: Voisitteko tarkentaa mitä liitteitä tähän toivoisitte?
E. Tuotteet: ”Tuotteet”-välilehdellä. Mitä toivoisitte lisättävän lääkemuoto kohtaan muista kuin lääkevalmisteista?
F. Tuotteet: ”Tuotteet”-välilehdellä. Voisitteko tarkentaa Tietopyyntö kohtaa?
G. Tuotteet: ”Tuotteet”-välilehdellä. Mitä toivoisitte liitettävän Liite kohtaan, mahdollisesti tuotetietosivut?
H. Tuotteet: ”Tuotteet”-välilehdellä. Lisäksi tuotetietoja lisättäessä siellä on vapaa kenttä Lisätiedot. Mitä tähän kohtaan toivoisitte lisättävän?
I. Huomasimme, että Kilpon tuotteet välilehdeltä puuttuvat seuraavat rivit:
- V06DB30 LCT-rasvaa sisältävät valmisteet. Mihin lisätään LCT-rasvaa sisältävät valmisteet 500ml?
- V06DB66 Lasten erittäin runsasenergiaiset ja -proteiiniset täydennysravintojuomat: Mihin lisätään Lasten kuitua sisältävät runsasenergiaiset ja -proteiiniset täydennysravintovalmisteet 125ml?
- V06DD Aminohapot, sis. Yhdistelmät polypeptidien kanssa. Mihin lisätään Aminohapot, sis. Yhdistelmät polypeptidien kanssa ravintovalmisteet 200g?

A. Mikäli tuotetietosivut sisältävät tarjouspyynnön liitteessä 5 kohdassa 4 pyydetyt kyseiseen valmisteryhmään soveltuvat tiedot, ne riittävät toimitettaviksi valmistetiedoiksi. Valmistetietojen tulee olla niin kattavat, että Asiakkaan on mahdollista arvioida valmisteiden soveltuvuus, ja suorittaa mahdollinen vertailu muiden vastaavien valmisteiden kanssa.
B. Tarjoukseen ei ole pyydetty liittämään potilasoppaita. Mikäli niistä kuitenkin löytyy vertailuun vaikuttavaa tietoa, mitä ei löydy muista valmistedokumenteista, myös potilasoppaan voi liittää tarjoukseen. Asiakas toivoo, että tuotteen valmistetiedot ovat kuitenkin ensisijaisesti yhdessä tiedostossa.
C. Tarjouspyynnön liitteessä 5 kohdassa 17 on sanottu, että Tarjoaja vakuuttaa, että suun kautta annosteltavat valmisteet eivät sisällä apuaineena gluteiinia eivätkä hiivaa. Tämä kohta koskee myös kliinisiä ravintovalmisteita.
D. Tarjouspyynnössä ei pyydetä lisäämään ”Yleisliitteet”-kohtaan mitään liitteitä.
E. Kohtaan voi lisätä esimerkiksi maininnan ”ravintovalmiste” ja tuotteen olomuodon (jauhe/liuos/vanukas/smoothie tms.).
F. Tuotteen ”Tietopyynnöt”-kohta koskee vain tuotteiden soveltuvuutta keräilyvarastoautomaattiin (katso liite 5A ”Keräilyvarastoautomaattituotteet”).
G.  Tarjouspyynnössä ei pyydetä lisäämään tuotteen ”Liitteet”-kohtaan mitään liitteitä.
H. Katso kysymyksen A13 vastaus.
I. Tarjouspyynnön liitteessä 5A sanotaan, että mikäli KILPOssa ei ole tarjottavalle valmisteelle sopivaa geneeristä tasoa, Tarjoajan tulee lisätä tuote geneeriselle tasolle ”Tarjoajan lisäämä tuote, ei geneeristä tasoa valmiina” (ATC-koodi: XXXXXX). ATC-koodin voi ilmoittaa ”Oman tuotteen lisääminen”-näkymässä ATC-koodi-kenttään.

A18) Tiedustelisin Liitteeseen 3B liittyen tarjoajan yhteyshenkilöistä. Liitteessä kysytään Tarjoajan yhteyshenkilöä tarjouskilpailun aikana ja Toimittajan yhteyshenkilöä sopimusasioissa. Tuleeko näiden yhteyshenkilöiden olla suomenkielisiä?

Puitesopimusmallissa on sanottu, että Toimittaja vastaa siitä, että Tilaajalle on nimettynä koko sopimuskauden ajan suomenkielinen yhteyshenkilö, jotta sopimuksiin liittyvä asiointi voidaan käydä suomenkielellä Tilaajan ja Toimittajan välillä. Tarjouspyynnössä ei ole vaatimusta, että tarjouskilpailun aikaisen yhteyshenkilön tulisi olla suomenkielinen, mutta kaikki tarjousasiakirjat ovat kuitenkin suomenkielisiä.

A19) Olisin tiedustellut, voiko Kilpoon merkitä kohtaan ”Liite 3 B puitesopimuksen allekirjoittaja” kahden henkilön nimet (sekä sähköpostiosoitetiedot ja puhelinnumerot)? Puitesopimuksen allekirjoittajia tulisi olla 2 kpl meidän yrityksen puolelta.

Sopimuksen voi yrityksen niin halutessa allekirjoittaa kaksi henkilöä. Jos käytössä ei ole sähköistä allekirjoitusta, puitesopimus lähetetään allekirjoitettavaksi vain toiselle henkilölle ja hän voi välittää sen edelleen toiselle allekirjoitettavaksi.

A20) 12. Käsi- ja perusvoiteet sekä muut iholle annosteltavat valmisteet: Tarjoaja vakuuttaa, että käsi- ja perusvoiteet sekä muut iholle annosteltavat valmisteet
· ovat hajusteettomia
· eivät sisällä formaldehydikemikaaleja, isotiatsolinoneja, jodopropynyylibutyylikarbamaattia, kapryylihydroksaamihappo (CHA) -säilöntäainetta, UV-suojakemikaaleja, mykerökukkais- tai jäkäläallergeeneja tai merkittäviä määriä muita tunnettuja allergisoivia proteiineja
Tämä ei varmaankaan koske paikallislääkkeitä? ( D10AD53, D11AX22, L01XD03)

Asiakas täsmentää tarjouspyynnön liitteen 5 kohtaa 12 ”Käsi- ja perusvoiteet sekä muut iholle annosteltavat valmisteet” siten, että vaatimus ei koske lääkkeeksi rekisteröityjä valmisteita.

B) KILPO: 

Huom! KILPO-kilpailutusportaalin käyttöohjetta on päivitetty 10.2.2021. Käyttöohje on ladattavissa KILPOsta. Käyttöohjeeseen on lisätty ohjeita omien tuotteiden tarjoamiseen Excel-tiedoston kautta. 

B1) Kun Kilpo-ohjelmassa liittää yhteen kohtaan useamman liitteen niin ohjelma poistaa muut liitteet. Esim. kohdassa 11 Liite 5, kohta 3 / Valmisteyhteenveto lupaa odottavista lääkevalmisteista tai kohta 11 Liite 5, kohta 4 / Valmisteyhteenvedot muista kuin lääkevalmisteista.

KILPOssa on havaittu virhe liitteiden liittämisessä. Virhe on korjattu CGI:n toimesta perjantaina 5.2.2021. Nyt useamman liitteen liittäminen samaan kohtaan onnistuu normaalisti.

B2) Verkkolaskutusta koskevat tiedot: Kilpo-lomakkeen kohdassa 9. ”Toimittajan laskutustiedot kateoston korvausta varten” tiedustellaan verkkolaskutukseen liittyviä tietoja. Yhtiömme ei käytä verkkolaskutusta, joten emme voi ilmoittaa lomakkeen ko. kohdassa kysyttyjä tietoja. Kun toisaalta tarkastaa ”Puutteet”-toiminnon kautta onko lomake kaikilta osin täytetty Kilpo portaali ilmoittaa, että em. tietojen täyttäminen on ”Pakollinen” tieto. Miten ko. kohta tulee täyttää, jos tarjoaja ei käytä verkkolaskutusta?

Jos Toimittaja ei käytä verkkolaskutusta, kyseiseen kohtaan 9, pakollisiin tietokenttiin voi kirjoittaa esim. ”Ei käytössä”.

B3) Ulkomainen allekirjoittaja Kohta 7, Liite 3B on myös merkitty ”Pakolliseksi”. Jos sopimusta ei tarjoajan puolesta kuitenkaan allekirjoita ulkomailla oleva henkilö, miten ko. kohta tulee täyttää?

Kyseisiin kohtiin voi kirjoittaa esim. ”Ei käytössä”.

B4) Jos tarjoaa Kilposta lääkeluettelosta valmiiksi löytyvää tuotetta, Kilposta otettavassa Excelissä sarakkeet/kohdat Vahvuus, Volyymi, Lääkemuoto ja Kauppanimi ovat tyhjät (kaikki tiedot ovat sarakkeessa Tuotenimi). Tuleeko nämä tyhjät kohdat täyttää kuitenkin Kilpossa vielä erikseen? Tällaista ei ollut vanhassa Kilpossa.

KILPOn käyttöliittymä on päivitetty ja KILPOon on otettu käyttöön uusia ominaisuuksia, minkä vuoksi ohjelmiston toiminnallisuus on muuttunut aiemmasta. KILPOsta ladattavasta Excel-tiedostosta ei tarvitse täyttää tyhjiä sarakkeita (Vahvuus, Volyymi, Lääkemuoto ja Kauppanimi), mikäli valmisteet löytyvät jo alun perin KILPOsta.

B5) Laitetaanko KILPOn kohdan 9. ”LIITE 3B: Toimittajan laskutustiedot kateoston korvausta varten” -osion ”Virallinen laskutusosoite” -kohtaan postiosoite?

Kyseiseen kohtaan lisätään postiosoite kateoston laskutusta varten.

B6) Kilpoon omia tuotteita lisättäessä excel-latauksena, Kilpo ei ota vastaan tuotenimeä, vaikka se on excelissä ”Tuotenimi”-sarakkeessa näkyvissä.  Miten tuon kuuluisi toimia, miksi tuotteen nimet eivät ole näkyvissä?

Kun Excel-tiedostoon lisätään uusi oma tuote, Excel-tiedoston ”Tuotenimi”-sarake jätetään tyhjäksi. Sen sijaan tuoteriville syötetään tiedot seuraaviin sarakkeisiin: ”Vahvuus” (vapaaehtoinen), ”Volyymi” (vapaaehtoinen), ”Lääkemuoto” (pakollinen) ja ”Kauppanimi” (pakollinen). Tuotenimi yhdistyy näistä tiedoista, kun Excel-tiedosto ladataan takaisin KILPOon. Tarkempi ohjeistus löytyy KILPOn käyttöohjeesta (päivitetty 10.2.21) liitteestä 1 ”Tuotteiden Tarjoaminen excel-tiedoston kautta”.

B7) Kuinka koko Kilpo tarjous ladataan ja tulostetaan. Epäilemme ohjelmassa jotain ”vikaa”. Kilpon hinnasto-tuloste onnistuu ladata ja tulostaa, mutta ei koko tarjous, latauksessa ei tule tarjoussivut näkyviin.

KILPOssa on havaittu virhe tarjouksen tulostamisessa. Virhe on korjattu CGI:n toimesta torstaina 11.2.2021. Nyt tarjouksen tulostaminen onnistuu normaalisti.

B8) Kilpoon tulee kirjautua turvallisella yhteydellä osoitteella https://kilpo.fi eikä osoitteella http://kilpo.fi/.
 

C) ESPD-LOMAKE:

C1) Käsittääkseni nykykäytännön mukaan ESPD lomake on voitavissa täyttää sähköisesti ilman, että sitä printtaillaan ja skannaillaan. Olenko ymmärtänyt jotain väärin?
“18.4.2018 alkaen ESPD on aina laadittava sähköisesti (hankintalain 87 § 3 momentti). Velvollisuus sähköisen ESPD:n käyttöön on sekä hankintayksiköllä että tarjoajalla: hankintayksikkö toimittaa sähköisen ESPD:n saataville hankinta-asiakirjojen ohessa, ja tarjoaja jättää täytetyn lomakkeen sähköisenä hankintayksikölle. Hankintalain sähköistä tietojenvaihtoa koskevia 8 luvun säännöksiä sovelletaan muutoin vasta 18. päivästä lokakuuta 2018.”

KILPOn ”Tarjouspyyntö”-välilehden kohdasta ”Tarjouspyynnön liitteet” löytyy ESPD-lomake Word-tiedostona. Lomake täytetään sähköisesti, muutetaan pdf-tiedostoksi ja lisätään KILPOon ”Tarjous”-välilehdelle kohtaan 1. ”LIITE 3: ESPD-lomake”. Lomaketta ei tarvitse siis tulostaa ja/tai skannata.     

C2) Tarkoitetaanko tarjouspyynnön liitteenä olevan ESPD-lomakkeen osan III kohdassa C 7 mainituilla vahingonkorvauksilla tai muilla seuraamuksilla myös toimituskatkosta johtuvia puitesopimuksen mukaisia katekorvausmaksuja? Jos tarkoitetaan, kuinka pitkältä ajalta nämä tulee ottaa huomioon?

Lääkehankinnoissa sovellettava kateoston korvaus on käytännössä vahingonkorvaus, joka tulee ilmoittaa kyseisessä kohdassa. Kohdassa ilmoitetaan tilanteet, joista on kulunut alle 3 vuotta.

Päivitetty 23.2.2021 

          

      


Toiminnan takaa Netland AppRunner